เราจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างไร?

การตรวจคัดกรองมีความสําคัญมาก เนื่องจากการค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาให้หายขาดได้
วิธีการตรวจคัดกรองในปัจจุบัน คือ
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2. การตรวจเต้านมด้วยบคุลากรทางการแพทย์
3. การเอ็กซเรย์เต้านม (แมมโมแกรม)

แนวทางการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
แนะนําให้ผู้หญิงที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
ควรเริ่มตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง น้อยเดือนละครั้ง และตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนทุก 3 ปี
ผู้หญิงที่มีอายุ 40 – 69 ปี
ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนทุก 1 ปี และควรได้รับการตรวจ ด้วยการทําแมมโมแกรมทุก 1-2  ปี

ในผู้หญิงที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม หรือมะเร็งรังไข่ ควรเริ่มทําการตรวจด้วยแมมโมแกรมตั้งแต่อายุที่ญาติสายตรงเป็นลบออก 10 ปี เช่น หากท่านมีมารดาเป็นมะเร็ง เต้านมตอนอายุ 45 ปี ท่านควรตรวจคัดกรองด้วยแมมโมแกรมเมื่ออายุ 35 ปี เป็นต้น
ส่วนในผ้หูญิงที่อายุ 70 ปี ขึ้นไป การตรวจคัดกรองในกลุ่มนี้แพทย์จะพิจารณาถึงความ เหมาะสมเป็นรายบุคคลไป

*** การค้นพบมะเร็งเต้านมในระยะต้น เพื่อมีโอกาสรักษาหายได้***

แชร์ไปยัง
Scroll to Top