มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร?

 

ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลใดสรุปแน่ชัดถึงสาเหตขุองการเกิดมะเร็งเต้านม เราพบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ

 • อายุ พบว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น โดยพบได้มากในวัยกลางคน ตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป มีเพียงประมาณร้อยละ 10 ที่พบ ได้ในอายุต่ำกว่า 40 ปี
 • ฮอร์โมน ฮอร์โมนเพศหญิงมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งเต้านม ซึ่งเห็นจาก
  o ผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ชายถึง 100 เท่า
  o ช่วงเวลาในการมีประจําเดือน โดยพบว่าผู้ที่มีประจําเดือนครั้งแรกเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจําเดือนช้า มีความเสี่ยงมากขึ้นในการเกิดมะเร็งเต้านม
  o ผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตรหรือตั้งครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมมากกวา่คนที่ตั้งครรภ์เมื่ออายนุ้อย
  o ผู้หญิงที่ใช้ยาคมุกําเนิดมากกว่า 5 ปี หรือได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนทดแทนหลังหมดประจําเดือนเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี จะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมมากขึ้น
 • ประวัติโรคมะเร็ง ผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมข้างหนึ่ง มีโอกาสเสี่ยงที่จะตรวจพบโรคมะเร็งได้ที่เต้านมอีกข้างหนึ่ง หรือผู้ที่เคยตรวจพบการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อเต้านมบางชนิดมีโอการเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้มากขึ้น
 • ประวัติครอบครัว พันธุกรรม มะเร็งเต้านมมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับยีน BRCA1, BRCA2 (บีอาร์ซีเอวัน, บีอาร์ซีเอทู) ผู้หญิงที่มีการกลายพันธ์ุของยีนนี้จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น
 • ประวัติการได้รับรังสี โดยเฉพาะการได้รับรังสีบริเวณหน้าอกเมื่ออายุยังน้อย
 • พฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ รับประทานอาหารที่มีไขมันสูง การขาดการ ออกกําลังกาย ภาวะอ้วนหลังหมดประจําเดือน น้ำหนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น
แชร์ไปยัง
Scroll to Top