TBCC ถือเอาวัน ‘มะเร็งโลก’ เปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

4 กุมภาพันธ์ 2561 ชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทย (Thailand Breast Cancer Community : TBCC) ได้ทำการเปิดตัวเว็บไซต์ https://tbcc-community.com รวบรวมความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปให้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทย และมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ใช้ชีวิตอยู่กับมะเร็งเต้านม ทางชมรมฯ เข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของการป่วยเป็นมะเร็งเต้านมว่า มีความยากลำบากทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันและขาดแคลนกำลังใจเป็นอย่างดี จึงจัดทำเว็บไซต์อย่างเป็นทางการขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลตัวเองเมื่อป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ทั้งก่อนการรักษา ขณะรักษา และหลังการรักษา กระทั่งวิธีการป้องกัน สังเกตมะเร็งเต้านม รวมถึงยังเป็นแหล่งรวบรวมพลังบวกและกำลังใจดีๆ สำหรับผู้ป่วยและญาติ จากเพื่อนผู้ป่วยมะเร็งที่เคยผ่านการรักษามาแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุข

นอกจากเว็บไซต์ทางการแล้ว ทางชมรมผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแห่งประเทศไทยยังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย จิตอาสา กระทั่งบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ทั้งทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก กรุ๊ปไลน์ และอีเมล 

Facebook :       www.facebook.com/tbcccommunity
LINE :                http://line.me/ti/p/~@tbcc-community
e-mail :             [email protected] 

แชร์ไปยัง
Scroll to Top